köp imovane 7.5 mg

köp imovane 7.5 mg

kr190.00

Varje tablett innehåller Imovane 7.5 mg , varje tablett innehåller också 32,0 mg laktosmonohydrat

Category:

  • Description
  • Reviews (0)

Description

imovane 7.5 mg

nImovane 7.5 mg
n
n1. Läkemedlets namn
nZopiclone 7,5 mg tabletter
n
n2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
nVarje tablett innehåller 7,5 mg zopiklon
n
nVarje tablett innehåller också 32,0 mg laktosmonohydrat
n
nFör fullständig lista över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
n
n3. Läkemedelsform
nFilmdragerad tablett
n
n4. Kliniska uppgifter
n4.1 Terapeutiska indikationer
nKortvarig behandling av sömnlöshet, inklusive svårigheter att somna, nattlig uppvaknande och tidig uppvaknande, övergående, situationell eller kronisk sömnlöshet och sömnlöshet sekundärt till psykiatriska störningar, i situationer där sömnlöshet är försvagande eller orsakar svår ångest för patienten.
n
nLångvarig kontinuerlig användning rekommenderas inte.
n
nEn behandling bör använda den lägsta effektiva dosen.
n
n4.2 Dosering och administreringssätt
nDosering
n
nVuxna:
n
nDen rekommenderade dosen är 7,5 mg zopiklon oralt kort före pension.
n
nÄldre:
n
nEn lägre dos av 3,75 mg zopiklon bör användas för att påbörja behandling hos äldre. Beroende på effektivitet och acceptans kan dosen därefter ökas om det är kliniskt nödvändigt.
n
nPediatrisk population
n
nBarn och unga vuxna under 18 år:
n
nZopiclon ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år. Den säkra och effektiva dosen har ännu inte fastställts.
n
nPatienter med leverinsufficiens:
n
nEftersom eliminering av zopiklon kan minskas hos patienter med nedsatt leverfunktion rekommenderas en lägre dos på 3,75 mg zopiklon varje natt. Standarddosen 7,5 mg zopiklon kan användas med försiktighet i vissa fall, beroende på effektivitet och acceptans.
n
nNjurinsufficiens:
n
nAckumulering av zopiklon eller dess metaboliter har inte sett under behandling av sömnlöshet hos patienter med njurinsufficiens. Det rekommenderas dock att patienter med nedsatt njurfunktion börja behandlingen med 3,75 mg.
n
nKronisk andningsinsufficiens
n
nHos patienter med kronisk andningsinsufficiens rekommenderas initialt en startdos på 3,75 mg zopiclon. Dosen kan därefter ökas till 7,5 mg.
n
nBehandlingstid:
n
nÖvergående sömnlöshet 2-5 dagar.
n
nKortvarig sömnlöshet 2-3 veckor.
n
nBehandling med zopiklon ska vara så kort som möjligt. I allmänhet varierar behandlingstiden från några dagar till två veckor med ett maximum, inklusive avsmalnande, på fyra veckor.
n
nI vissa fall kan en förlängning utöver den maximala behandlingsperioden vara nödvändig; Om så är fallet ska det ske efter omvärdering av patientens status. (se varningar om beroende och tolerans i avsnitt 4.4)
n
nAdministreringssätt:
n
nOral. Varje filmdragerad tablett ska sväljas hel utan att suga, tugga eller gå sönder strax innan du går i pension för natten.
n
n4.3 Kontraindikationer
nZopiclone 7,5 mg tabletter är kontraindicerat hos patienter med myasthenia gravis, andningssvikt, svår sömnapnésyndrom, svår leverinsufficiens och personer med överkänslighet mot zopiklon eller mot något hjälpämne. Som med alla hypnotika ska Zopiclone 7,5 mg tabletter inte användas till barn.
n
n4.4 Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder
nAnvändning vid leverinsufficiens:
n
nEn reducerad dos rekommenderas; se Dosering och administreringssätt. Bensodiazepiner är inte indicerade för att behandla patienter med svår leverinsufficiens eftersom de kan utlösa encefalopati (se avsnitt 4.3).
n
nAnvändning vid njurinsufficiens:
n
nEn reducerad dos rekommenderas; se Dosering och administreringssätt.
n
nAnvändning vid andningsinsufficiens:
n
nEftersom hypnotika har förmåga att trycka på andningsdriften bör försiktighetsåtgärder iakttas om zopiklon förskrivs till patienter med nedsatt andningsfunktion (se avsnitt 4.8). En lägre dos rekommenderas för patienter med kronisk andningsinsufficiens på grund av risken för andningsdepression.
n
nPediatrisk population:
n
nZopiclon ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år. Den säkra och effektiva dosen av zopiklon har inte fastställts hos barn och unga vuxna under 18 år.
n
nAnvändning hos äldre:
n
nÄldre ska ges en reducerad dos (se avsnitt 4.2).
n
nRisk för beroende:
n
nKlinisk erfarenhet hittills med Zopiclone 7,5 mg tabletter antyder att risken för beroende är minimal när behandlingstiden är begränsad till högst 4 veckor.
n
nAnvändning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel (även vid terapeutiska doser) kan leda till utveckling av fysiskt och psykiskt beroende av dessa produkter. Risken för beroende eller missbruk ökar med dos och behandlingstid; användning med alkohol eller andra psykotropika; det är också större hos patienter med alkohol- och drogmissbruk i anamnesen eller hos dem som har markerade personlighetsstörningar.
n
nBeslutet att använda hypnotika hos sådana patienter bör endast tas med detta klart i åtanke.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “köp imovane 7.5 mg”